onze missie & visie

Samenwerken aan goed onderwijs!

Vanuit gedegenheid wordt goed onderwijs vormgegeven. Dit blijkt uit de brede aandacht voor taal, lezen en rekenen en de wijze waarop dit voor kinderen op een zo passend mogelijke wijze wordt aangeboden. Onze aandacht gaat uit naar het zorgvuldig in kaart brengen van onderwijsbehoeften, op basis waarvan een gedifferentieerde basisaanpak wordt verzorgd met waar nodig een aanvullende zorgaanpak (waaronder ook voor meerbegaafden). Goed onderwijs wordt vormgeven in intensieve samenwerking op verschillende niveaus. Het team geeft het onderwijs vorm vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit uit zich in vormen van groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werk, waarbij zowel leerlingen als leerkrachten ook buiten hun eigen directe groep werken t.b.v. een zo optimaal mogelijk aanbod binnen een flexibele schoolorganisatie. Leerlingen functioneren ook in onderlinge samenwerking en in sociale samenhang. Met plezier naar school gaan is de basis tot leren. Om deze reden wordt veel aandacht geschonken aan het sociaal en pedagogisch klimaat, waarbij kinderen van jongs af aan wordt aangeleerd hier een aandeel in te hebben (eigenaarschap) en actief te zijn (zelfsturing). De laatste vorm van samenwerking is de relatie tussen school en ouders in de vorm van educatief partnerschap. Dit veronderstelt het intensief onderling afstemmen van acties/interventies ten behoeve van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind.

Nieuwe ouders

Onze school is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.