Medezeggenschapsraad (MR)
Sinds 1982 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin is geregeld hoe ouders en leerkrachten invloed hebben op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. In de MR (Medezeggenschapsraad) zitten zowel vertegenwoordigers van het personeel als van de ouders. De MR van onze school bestaat uit vier personen: twee gekozen uit of door de ouders en twee gekozen uit het personeel. De MR heeft als enig orgaan - via de GMR - het recht om met het 27 schoolbestuur over onderwijszaken te overleggen. Bovendien kan de MR instemmen met, dan wel adviseren over een voorstel van het bestuur. Toehoorders zijn welkom op de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad; de vergaderingen zijn immers openbaar. Data van de vergaderingen zullen via het Schoolbulletin / website bekend gemaakt worden. 

Medezeggenschapsraad Basisschool Klavertje Vier
Personeelsgeleding: Mw. R. Heuts en Mw. G. Houben (secretaris)
Oudergeleding:  Edward Lemmens en Nadine Gorissen


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
INNOVO heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad vertegenwoordigt alle scholen, maar niet via een rechtstreeks GMR-lid. In totaal heeft de GMR 14 zetels, gelijk verdeeld tussen de oudergeleding en de personeelsgeleding. Omdat de scholen niet rechtstreeks via een MR-lid vertegenwoordigd zijn, werkt de GMR met een regiostructuur en zijn er regiofunctionarissen. Op www.innovo.nl vindt u meer informatie over de GMR. Ga naar www.innovo.nl en klik op SCHOLEN of OUDERS in de menubalk.

Nieuwe ouders

Onze school is een school die bij ouders aanspreekt vanwege haar kleinschaligheid, rust en structuur. Naast de rustige, respectvolle en mooie omgeving bieden de leerkrachten onderwijs op maat en hebben zij veel aandacht voor het welzijn van de kinderen.